info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 26
เมื่อวาน 151
เดือนนี้ 5,277
เดือนที่แล้ว 9,481
ทั้งหมด 37,293

group คณะผู้บริหาร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
(นายธารินทร์ ยางธิสาร)
รองนายกอบต.คำตากล้า
(นายธารินทร์ ยางธิสาร)
รองนายกอบต.คำตากล้า
(นายสมจิตร ประดับศรี)
รองนายกอบต.คำตากล้า
(นายสมจิตร ประดับศรี)
รองนายกอบต.คำตากล้า
(นายทองเคลื้อน ศรีสุุราช)
เลขานุการนายกอบต.คำตากล้า
(นายทองเคลื้อน ศรีสุุราช)
เลขานุการนายกอบต.คำตากล้า
group สมาชิกสภา
(นายประยูร นิกาพฤกษ์)
ประธานสภาอบต.คำตากล้า (สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 2)
(นายประยูร นิกาพฤกษ์)
ประธานสภาอบต.คำตากล้า (สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 2)
(นายชม ไกรสอน)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 2
(นายชม ไกรสอน)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 2
(นายสมดี อุประ)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 5
(นายสมดี อุประ)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 5
(นายยูโด ยุทธเนตร)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 5
(นายยูโด ยุทธเนตร)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 5
(นายคำภี อ่อนมิ่ง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 7
(นายคำภี อ่อนมิ่ง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 7
(นายสมาน แผ่นทอง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 7
(นายสมาน แผ่นทอง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 7
(นายเฉลิม ผาดนอก)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 8
(นายเฉลิม ผาดนอก)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 8
(นายสิงห์ สายบุญตา)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 8
(นายสิงห์ สายบุญตา)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 8
(นายเด่นซื่อ สารบาล)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 10
(นายเด่นซื่อ สารบาล)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 10
(นางเที่ยง มุลดวง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 10
(นางเที่ยง มุลดวง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 10
(นายกองชาญ หล้าหิบ)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 12
(นายกองชาญ หล้าหิบ)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 12
(นางพัฒนา อ่อนคำ)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 12
(นางพัฒนา อ่อนคำ)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 12
(นางสาวชยาพร เวียงจันทร์)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 13
(นางสาวชยาพร เวียงจันทร์)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 13
(นายคมสันต์ จันทร์แดง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 13
(นายคมสันต์ จันทร์แดง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 13
(นายวันชัย คะละรัมย์)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 14
(นายวันชัย คะละรัมย์)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 14
(นายพูลศิลป์ แก้วลา)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 14
(นายพูลศิลป์ แก้วลา)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 14
(นายวีระชัย ผาหลง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 15
(นายวีระชัย ผาหลง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 15
(นายอนงค์ แก้วประทุม)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 15
(นายอนงค์ แก้วประทุม)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 15
(นายประสาท วันดีวงศ์)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 16
(นายประสาท วันดีวงศ์)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 16
(นายสำเภา เจริญไชย)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 16
(นายสำเภา เจริญไชย)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 16
group หัวหน้าส่วนราชการ
(ส.ต.ต.ภาณุกฤช หาริชัย)
ปลัดอบต.คำตากล้า
(ส.ต.ต.ภาณุกฤช หาริชัย)
ปลัดอบต.คำตากล้า
(นายวุฒิชัย แก้วบัวสา)
รองปลัดอบต.คำตากล้า
(นายวุฒิชัย แก้วบัวสา)
รองปลัดอบต.คำตากล้า
(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยากรบุลคล ชำนาญการ
(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยากรบุลคล ชำนาญการ
(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายธีระพงศ์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธีระพงศ์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายนิพน นะวะสด)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายนิพน นะวะสด)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักงานปลัด
(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยากรบุลคล ชำนาญการ
(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยากรบุลคล ชำนาญการ
(พ.อ.ต.จักกฤษณ์ ดาบโสมศรี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
(พ.อ.ต.จักกฤษณ์ ดาบโสมศรี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
(นางเบญจภรณ์ สูญราช)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางเบญจภรณ์ สูญราช)
เจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.ธนรัตน์ ไชยสุวรรณ)
(.....)
(น.ส.ธนรัตน์ ไชยสุวรรณ)
(.....)
(นางนาถนภัส คุณาธรกุลภัค)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางนาถนภัส คุณาธรกุลภัค)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวพรพรรณ ยุทธเนตร)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพรพรรณ ยุทธเนตร)
คนงานทั่วไป
(นางสาวมัลลิกา ยางธิสาร)
คนงานทั่วไป
(นางสาวมัลลิกา ยางธิสาร)
คนงานทั่วไป
(นายพยุพล คลีล้วน)
พนักงานขับรถ
(นายพยุพล คลีล้วน)
พนักงานขับรถ
(นายประพันธ์ แก้วสิงห์)
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)
(นายประพันธ์ แก้วสิงห์)
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)
(นายสิรวิชญ์ คึมยะราช)
พนักงานขับรถ(บรรทุกขยะ)
(นายสิรวิชญ์ คึมยะราช)
พนักงานขับรถ(บรรทุกขยะ)
(นายธนิต นามจริง)
ยาม
(นายธนิต นามจริง)
ยาม
(นายอนุชิต ทองศรี)
นัการภารโรง
(นายอนุชิต ทองศรี)
นัการภารโรง
(นางวณสวรรณ ชารินทร์)
แม่บ้าน
(นางวณสวรรณ ชารินทร์)
แม่บ้าน
group กองคลัง
(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวภิภาพรรณ ศรีพรมมา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวภิภาพรรณ ศรีพรมมา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวนเนตรนภา อุประ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวนเนตรนภา อุประ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวณัฐนิชา สิทธฺมาตย์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวณัฐนิชา สิทธฺมาตย์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวสุพรรษา อุประ)
คนงานทั่วไป
(นางสาวสุพรรษา อุประ)
คนงานทั่วไป
(นายวีระเนตร คำสุรีย์)
คนงานทั่วไป
(นายวีระเนตร คำสุรีย์)
คนงานทั่วไป
group กองช่าง
(นายธีระพงศ์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธีระพงศ์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(น.ส.กาญจนา โพธิ์คำพก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(น.ส.กาญจนา โพธิ์คำพก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายเมธี แทนไธสง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายเมธี แทนไธสง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายวิษณุพงษ์ เรียวกลาง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายวิษณุพงษ์ เรียวกลาง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายบรรจง ชมภูประเภท)
คนงานทั่วไป
(นายบรรจง ชมภูประเภท)
คนงานทั่วไป
group กองการศึกษาฯ
(นายนิพน นะวะสด)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายนิพน นะวะสด)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางกิ่งกาญจน์ บุญมาวิวัฒน์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางกิ่งกาญจน์ บุญมาวิวัฒน์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวมะลิวรรณ์ หลักคำ)
ครู
(นางสาวมะลิวรรณ์ หลักคำ)
ครู
(นางพรรณทิพย์ภา แสนจันทร์)
ครู
(นางพรรณทิพย์ภา แสนจันทร์)
ครู
(นางชลิดา ขันแข็ง)
ครู
(นางชลิดา ขันแข็ง)
ครู
(นางสาวศิริรัฐ ศรีสุราช)
ครู
(นางสาวศิริรัฐ ศรีสุราช)
ครู
(นางสาวเกศกนก ภูจิตรเงิน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวเกศกนก ภูจิตรเงิน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวอัจฉรา กันประชา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวอัจฉรา กันประชา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวยุพา คำผงแดง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวยุพา คำผงแดง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวงามนิต สิทธฺสุริยา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวงามนิต สิทธฺสุริยา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวมานิตา ใยพัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวมานิตา ใยพัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางกันต์ฤทัย บุญละคร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางกันต์ฤทัย บุญละคร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
group กองสวัสดิการและสังคม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นายศักดิ์ดา เชื้อวังคำ)
นักพัฒนาชุมชน
(นายศักดิ์ดา เชื้อวังคำ)
นักพัฒนาชุมชน
(น.ส.มณีรัตน์ คณะเมือง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(น.ส.มณีรัตน์ คณะเมือง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ลิงค์น่าสนใจ