องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group คณะผู้บริหาร
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายละม้าย ทัศมี
รองนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 087-236-0537
นายวันชัย คะละรัมย์
รองนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 094-164-3883
นายคมสันต์ จันทร์แดง
เลขานุการนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 098-752-2800
สิบตำรวจตรี ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
group สมาชิกสภา
นางพัฒนา อ่อนคำ
ประธานสภาอบต.คำตากล้า (สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 12)
โทร : 097-318-5645
นายประสาท วันดีวงศ์
รองประธานสภา (ส.อบต. หมู่16)
โทร : 085-283-0504
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เลขานุการสภา อบต.คำตากล้า
โทร : 0951689428
นายประยูร นิกาพฤกษ์
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้า หมู่ 2
โทร : 093-439-3261
(นายยูโด ยุทธเนตร)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 5
โทร : 085-463-6759
นายนิรุจน์ อินธิสาร
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้าหมู่ 7
โทร : 064-361-4405
(นายเฉลิม ผาดนอก)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 8
โทร : 080-744-2658
นายวัฒนา มูลดวง
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 10
โทร : 092-270-9428
นายสมจิตร ทัศนพงค์
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้าหมู่ 13
โทร : 098-839-3951
(นายพูลศิลป์ แก้วลา)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 14
โทร : 088-552-9465
(นายวีระชัย ผาหลง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 15
โทร : 091-057-5459
group สำนักงานปลัด
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ธนรัตน์ ไชยสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เนตรนภา อุประ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กีรติ ยอดแก้ว
นิติกร
นางเบญจภรณ์ สูญราช
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชาญชัย จิมไกรสอน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0847179446
นางสาวพรพรรณ ยุทธเนตร
คนงานทั่วไป
นายพยุพล คลีล้วน
พนักงานขับรถ
นายประพันธ์ แก้วสิงห์
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)
นายสิรวิชญ์ คึมยะราช
พนักงานขับรถ(บรรทุกขยะ)
นายอนุชิต ทองศรี
นักการภารโรง
นางสาวเกศสุดา วงค์ตา
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
นางสาวนิรมล ใยพัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมนิษา สิทธิธัญญกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นายวีระเนตร คำสุรีย์)
คนงานทั่วไป
group กองช่าง
นายธีระพงศ์ พิมเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวณัฐนิชา สิทธิมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายวิษณุพงษ์ เรียวกลาง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายบรรจง ชมภูประเภท)
คนงานทั่วไป
group กองการศึกษาฯ
นายนิพน นะวะสด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางกิ่งกาญจน์ บุญมาวิวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวมะลิวรรณ์ หลักคำ
ครู
นางพรรณทิพย์ภา แสนจันทร์
ครู
นางชลิดา ขันแข็ง
ครู
นางสาวศิริรัฐ ศรีสุราช
ครู
นางสาวเกศกนก ภูจิตรเงิน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอัจฉรา กันประชา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวยุพา คำผงแดง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวงามนิต สิทธฺสุริยา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวมานิตา ใยพัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกันต์ฤทัย บุญละคร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
group กองสวัสดิการและสังคม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายศักดิ์ดา เชื้อวังคำ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 0956631626
น.ส.มณีรัตน์ คณะเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน