info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 154
group คณะผู้บริหาร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863
(นายธารินทร์ ยางธิสาร)
รองนายกอบต.คำตากล้า
โทร : 0980974259
(นายธารินทร์ ยางธิสาร)
รองนายกอบต.คำตากล้า
โทร : 0980974259
(นายสมจิตร ประดับศรี)
รองนายกอบต.คำตากล้า
โทร : 0828440204
(นายสมจิตร ประดับศรี)
รองนายกอบต.คำตากล้า
โทร : 0828440204
(นายทองเคลื้อน ศรีสุุราช)
เลขานุการนายกอบต.คำตากล้า
โทร : 0624823187
(นายทองเคลื้อน ศรีสุุราช)
เลขานุการนายกอบต.คำตากล้า
โทร : 0624823187
สิบตำรวจตรี ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
สิบตำรวจตรี ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
group สมาชิกสภา
(นายประยูร นิกาพฤกษ์)
ประธานสภาอบต.คำตากล้า (สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 2)
(นายประยูร นิกาพฤกษ์)
ประธานสภาอบต.คำตากล้า (สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 2)
(นายชม ไกรสอน)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 2
(นายชม ไกรสอน)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 2
(นายสมดี อุประ)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 5
(นายสมดี อุประ)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 5
(นายยูโด ยุทธเนตร)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 5
(นายยูโด ยุทธเนตร)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 5
(นายคำภี อ่อนมิ่ง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 7
(นายคำภี อ่อนมิ่ง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 7
(นายสมาน แผ่นทอง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 7
(นายสมาน แผ่นทอง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 7
(นายเฉลิม ผาดนอก)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 8
(นายเฉลิม ผาดนอก)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 8
(นายสิงห์ สายบุญตา)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 8
(นายสิงห์ สายบุญตา)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 8
(นายเด่นซื่อ สารบาล)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 10
(นายเด่นซื่อ สารบาล)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 10
(นางเที่ยง มุลดวง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 10
(นางเที่ยง มุลดวง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 10
(นายกองชาญ หล้าหิบ)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 12
(นายกองชาญ หล้าหิบ)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 12
(นางพัฒนา อ่อนคำ)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 12
(นางพัฒนา อ่อนคำ)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 12
(นางสาวชยาพร เวียงจันทร์)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 13
(นางสาวชยาพร เวียงจันทร์)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 13
(นายคมสันต์ จันทร์แดง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 13
(นายคมสันต์ จันทร์แดง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 13
(นายวันชัย คะละรัมย์)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 14
(นายวันชัย คะละรัมย์)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 14
(นายพูลศิลป์ แก้วลา)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 14
(นายพูลศิลป์ แก้วลา)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 14
(นายวีระชัย ผาหลง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 15
(นายวีระชัย ผาหลง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 15
(นายอนงค์ แก้วประทุม)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 15
(นายอนงค์ แก้วประทุม)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 15
(นายประสาท วันดีวงศ์)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 16
(นายประสาท วันดีวงศ์)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 16
(นายสำเภา เจริญไชย)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 16
(นายสำเภา เจริญไชย)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 16
group สำนักงานปลัด
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ธนรัตน์ ไชยสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.ธนรัตน์ ไชยสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เนตรนภา อุประ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เนตรนภา อุประ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กีรติ ยอดแก้ว
นิติกร
กีรติ ยอดแก้ว
นิติกร
นางเบญจภรณ์ สูญราช
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเบญจภรณ์ สูญราช
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชาญชัย จิมไกรสอน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0847179446
นายชาญชัย จิมไกรสอน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

โทร : 0847179446
นางสาวพรพรรณ ยุทธเนตร
คนงานทั่วไป
นางสาวพรพรรณ ยุทธเนตร
คนงานทั่วไป
นายพยุพล คลีล้วน
พนักงานขับรถ
นายพยุพล คลีล้วน
พนักงานขับรถ
นายประพันธ์ แก้วสิงห์
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)
นายประพันธ์ แก้วสิงห์
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)
นายสิรวิชญ์ คึมยะราช
พนักงานขับรถ(บรรทุกขยะ)
นายสิรวิชญ์ คึมยะราช
พนักงานขับรถ(บรรทุกขยะ)
นายธนิต นามจริง
ยาม
นายธนิต นามจริง
ยาม
นายอนุชิต ทองศรี
นักการภารโรง
นายอนุชิต ทองศรี
นักการภารโรง
นางวณสวรรณ ชารินทร์
แม่บ้าน
นางวณสวรรณ ชารินทร์
แม่บ้าน
นางสาวเกศสุดา วงค์ตา
คนงานทั่วไป
นางสาวเกศสุดา วงค์ตา
คนงานทั่วไป
นางสาวประภาพร สอนเคน
คนงานทั่วไป
นางสาวประภาพร สอนเคน
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0823163654
(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0823163654
(นางสาวภิภาพรรณ ศรีพรมษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0810482273
(นางสาวภิภาพรรณ ศรีพรมษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0810482273
นายจักริน เคนทรภักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายจักริน เคนทรภักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายจักรพันธ์ อุดมศิริ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายจักรพันธ์ อุดมศิริ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนิรมล ใยพัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนิรมล ใยพัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมนิษา สิทธิธัญญกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวมนิษา สิทธิธัญญกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเนตรนภา ยุทธเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเนตรนภา ยุทธเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายวีระเนตร คำสุรีย์)
คนงานทั่วไป
(นายวีระเนตร คำสุรีย์)
คนงานทั่วไป
(นางสาวสุพรรษา อุประ)
คนงานทั่วไป
(นางสาวสุพรรษา อุประ)
คนงานทั่วไป
group กองช่าง
นายธีระพงศ์ พิมเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีระพงศ์ พิมเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวณัฐนิชา สิทธิมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐนิชา สิทธิมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.กาญจนา โพธิ์คำพก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
น.ส.กาญจนา โพธิ์คำพก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายวิษณุพงษ์ เรียวกลาง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายวิษณุพงษ์ เรียวกลาง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายบรรจง ชมภูประเภท)
คนงานทั่วไป
(นายบรรจง ชมภูประเภท)
คนงานทั่วไป
group กองการศึกษาฯ
นายนิพน นะวะสด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนิพน นะวะสด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางกิ่งกาญจน์ บุญมาวิวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกิ่งกาญจน์ บุญมาวิวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวมะลิวรรณ์ หลักคำ
ครู
นางสาวมะลิวรรณ์ หลักคำ
ครู
นางพรรณทิพย์ภา แสนจันทร์
ครู
นางพรรณทิพย์ภา แสนจันทร์
ครู
นางชลิดา ขันแข็ง
ครู
นางชลิดา ขันแข็ง
ครู
นางสาวศิริรัฐ ศรีสุราช
ครู
นางสาวศิริรัฐ ศรีสุราช
ครู
นางสาวเกศกนก ภูจิตรเงิน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวเกศกนก ภูจิตรเงิน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอัจฉรา กันประชา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอัจฉรา กันประชา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวยุพา คำผงแดง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุพา คำผงแดง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวงามนิต สิทธฺสุริยา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวงามนิต สิทธฺสุริยา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวมานิตา ใยพัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวมานิตา ใยพัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกันต์ฤทัย บุญละคร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางกันต์ฤทัย บุญละคร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
group กองสวัสดิการและสังคม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายศักดิ์ดา เชื้อวังคำ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 0956631626
นายศักดิ์ดา เชื้อวังคำ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 0956631626
น.ส.มณีรัตน์ คณะเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
น.ส.มณีรัตน์ คณะเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ