messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group คณะผู้บริหาร
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายละม้าย ทัศมี
รองนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 087-236-0537
นายวันชัย คะละรัมย์
รองนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 094-164-3883
นายคมสันต์ จันทร์แดง
เลขานุการนายก อบต.คำตากล้า
โทร : 098-752-2800
สิบตำรวจตรี ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
group สมาชิกสภา
นางพัฒนา อ่อนคำ
ประธานสภาอบต.คำตากล้า (สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 12)
โทร : 097-318-5645
นายประสาท วันดีวงศ์
รองประธานสภา (ส.อบต. หมู่16)
โทร : 085-283-0504
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เลขานุการสภา อบต.คำตากล้า
โทร : 0951689428
นายประยูร นิกาพฤกษ์
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้า หมู่ 2
โทร : 093-439-3261
(นายยูโด ยุทธเนตร)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 5
โทร : 085-463-6759
นายนิรุจน์ อินธิสาร
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้าหมู่ 7
โทร : 064-361-4405
(นายเฉลิม ผาดนอก)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 8
โทร : 080-744-2658
นายวัฒนา มูลดวง
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 10
โทร : 092-270-9428
นายสมจิตร ทัศนพงค์
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้าหมู่ 13
โทร : 098-839-3951
(นายพูลศิลป์ แก้วลา)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 14
โทร : 088-552-9465
(นายวีระชัย ผาหลง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 15
โทร : 091-057-5459
group สำนักงานปลัด
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
นายยุทธการ แก้วกิ่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0817999600
(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0828446480
น.ส.ธนรัตน์ ไชยสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เนตรนภา อุประ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กีรติ ยอดแก้ว
นิติกร
นางวชิรญาณ์ ถ่วนนอก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางเบญจภรณ์ สูญราช
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชาญชัย จิมไกรสอน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0847179446
นางสาวเนตรนภา ยุทธเนตร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวมาลี อินรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธีรนุช ทองเกี้ยง
แม่บ้าน
นายอนุชิต ทองศรี
นักการภารโรง
นายพยุพล คลีล้วน
พนักงานขับรถ
นายสิรวิชญ์ คึมยะราช
พนักงานขับรถ(บรรทุกขยะ)
นายประพันธ์ แก้วสิงห์
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)
นางสาวเกศสุดา วงค์ตา
คนงาน
นางสาวชัชฎาภรณ์ ปัททุม
คนงาน
group กองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)
นางสาวภิภาพรรณ ศรีพรมษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายจักรพันธ์ อุดมศิริ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวมัณลิกา ยางธิสาร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวนิรมล ใยพัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมนิษา สิทธิธัญญกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนิภาพร ศรีสุราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายวีระเนตร คำสุรีย์)
คนงาน
นางสาวหัสธยา คูณขอนยาง
คนงาน
group กองช่าง
นายธีระพงศ์ พิมเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
นายเทวา คำขึ้น
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเกษม พิมเสน
นายช่างโยธา
นายณัฐวุฒิ อุประ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ)
นายอนันชัย สุรำไพ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(คุณวุฒิ)
นายวีระพงษ์ สุขเกษม
ผู้ช่วยนายช่างประปา(คุณวุฒิ)
(นายบรรจง ชมภูประเภท)
คนงาน
นางสาวชาดา แสนธานี
คนงาน
นายจารุพงษ์ พิมนาจ
พนักงานขับรถยนต์
group กองการศึกษาฯ
นายนิพน นะวะสด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางกิ่งกาญจน์ บุญมาวิวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางชลิดา ขันแข็ง
ครู
นางสาวมะลิวรรณ์ หลักคำ
ครู
นางพรรณทิพย์ภา แสนจันทร์
ครู
นางสาวศิริรัฐ ศรีสุราช
ครู
นางสาวยุพา คำผงแดง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเกศกนก ภูจิตรเงิน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอัจฉรา กันประชา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวงามนิต สิทธฺสุริยา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวมานิตา ใยพัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
group กองสวัสดิการและสังคม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายศักดิ์ดา เชื้อวังคำ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 0956631626
น.ส.มณีรัตน์ คณะเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายธนาชัย หัศกรรจ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ