info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.thการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 168
เดือนนี้ 6,393
เดือนที่แล้ว 11,567
ทั้งหมด 60,796

play_arrow งบประมาณ
งบประมาณ.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
 
โดยได้ตั้งรายรับไว้ 21,500,000 บาท และได้แยกเป็นรายจ่ายตามแผนงานหลักๆดังนี้ 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป                                9,614,900 บาท
 
แผนงานรักษาความสงบภายใน                 100,000 บาท
 
แผนงานการศึกษา                 6,1076,600 บาท
 
แผนงานสาธารณสุข                 150,000 บาท
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์                 1,026,400 บาท
 
แผนงานเคหะและชุมชน                 3,330,100 บาท
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                 100,000 บาท
 
แผนงานด้วนศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                 330,000 บาท
 
แผนงานการเกษตร                 50,000 บาท
 
แผนงานงบกลาง                 722,000 บาท
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ