info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 53
play_arrow งบประมาณ
งบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า โดยได้ตั้งรายรับไว้ 21,500,000 บาท และได้แยกเป็นรายจ่ายตามแผนงานหลักๆดังนี้ แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,614,900 บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน 100,000 บาท แผนงานการศึกษา 6,1076,600 บาท แผนงานสาธารณสุข 150,000 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,026,400 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 3,330,100 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 บาท แผนงานด้วนศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000 บาท แผนงานการเกษตร 50,000 บาท แผนงานงบกลาง 722,000 บาท
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ