messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group กองการศึกษาฯ
นายนิพน นะวะสด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางกิ่งกาญจน์ บุญมาวิวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางชลิดา ขันแข็ง
ครู
นางสาวมะลิวรรณ์ หลักคำ
ครู
นางพรรณทิพย์ภา แสนจันทร์
ครู
นางสาวศิริรัฐ ศรีสุราช
ครู
นางสาวยุพา คำผงแดง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเกศกนก ภูจิตรเงิน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอัจฉรา กันประชา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวงามนิต สิทธฺสุริยา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวมานิตา ใยพัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)