องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group สำนักงานปลัด
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
นายธนาชัย หัศกรรจ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายยุทธการ แก้วกิ่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0817999600
(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0828446480
น.ส.ธนรัตน์ ไชยสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เนตรนภา อุประ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กีรติ ยอดแก้ว
นิติกร
นางวชิรญาณ์ ถ่วนนอก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางเบญจภรณ์ สูญราช
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชาญชัย จิมไกรสอน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0847179446
นางสาวมาลี อินรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธีรนุช ทองเกี้ยง
แม่บ้าน
นายอนุชิต ทองศรี
นักการภารโรง
นายพยุพล คลีล้วน
พนักงานขับรถ
นายสิรวิชญ์ คึมยะราช
พนักงานขับรถ(บรรทุกขยะ)
นายประพันธ์ แก้วสิงห์
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)
นางสาวเกศสุดา วงค์ตา
คนงาน
นางสาวชัชฎาภรณ์ ปัททุม
คนงาน