info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.thการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group สำนักงานปลัด
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ธนรัตน์ ไชยสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.ธนรัตน์ ไชยสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เนตรนภา อุประ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เนตรนภา อุประ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กีรติ ยอดแก้ว
นิติกร
กีรติ ยอดแก้ว
นิติกร
นางเบญจภรณ์ สูญราช
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเบญจภรณ์ สูญราช
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชาญชัย จิมไกรสอน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0847179446
นายชาญชัย จิมไกรสอน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

โทร : 0847179446
นางสาวพรพรรณ ยุทธเนตร
คนงานทั่วไป
นางสาวพรพรรณ ยุทธเนตร
คนงานทั่วไป
นายพยุพล คลีล้วน
พนักงานขับรถ
นายพยุพล คลีล้วน
พนักงานขับรถ
นายประพันธ์ แก้วสิงห์
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)
นายประพันธ์ แก้วสิงห์
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)
นายสิรวิชญ์ คึมยะราช
พนักงานขับรถ(บรรทุกขยะ)
นายสิรวิชญ์ คึมยะราช
พนักงานขับรถ(บรรทุกขยะ)
นายธนิต นามจริง
ยาม
นายธนิต นามจริง
ยาม
นายอนุชิต ทองศรี
นักการภารโรง
นายอนุชิต ทองศรี
นักการภารโรง
นางวณสวรรณ ชารินทร์
แม่บ้าน
นางวณสวรรณ ชารินทร์
แม่บ้าน
นางสาวเกศสุดา วงค์ตา
คนงานทั่วไป
นางสาวเกศสุดา วงค์ตา
คนงานทั่วไป
นางสาวประภาพร สอนเคน
คนงานทั่วไป
นางสาวประภาพร สอนเคน
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94