องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group สำนักงานปลัด
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ธนรัตน์ ไชยสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เนตรนภา อุประ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กีรติ ยอดแก้ว
นิติกร
นางเบญจภรณ์ สูญราช
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชาญชัย จิมไกรสอน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0847179446
นางสาวพรพรรณ ยุทธเนตร
คนงานทั่วไป
นายพยุพล คลีล้วน
พนักงานขับรถ
นายประพันธ์ แก้วสิงห์
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)
นายสิรวิชญ์ คึมยะราช
พนักงานขับรถ(บรรทุกขยะ)
นายอนุชิต ทองศรี
นักการภารโรง
นางสาวเกศสุดา วงค์ตา
คนงานทั่วไป