องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group สำนักงานปลัด
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
นายยุทธการ แก้วกิ่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ธนรัตน์ ไชยสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เนตรนภา อุประ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กีรติ ยอดแก้ว
นิติกร
นางวชิรญาณ์ ถ่วนนอก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางเบญจภรณ์ สูญราช
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชาญชัย จิมไกรสอน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0847179446
นางสาวมาลี อินรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธีรนุช ทองเกี้ยง
แม่บ้าน
นายอนุชิต ทองศรี
นักการภารโรง
นายพยุพล คลีล้วน
พนักงานขับรถ
นายสิรวิชญ์ คึมยะราช
พนักงานขับรถ(บรรทุกขยะ)
นายประพันธ์ แก้วสิงห์
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)
นางสาวเกศสุดา วงค์ตา
คนงาน
นางสาวชัชฎาภรณ์ ปัททุม
คนงาน