info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 130
group กองคลัง
(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0823163654
(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0823163654
(นางสาวภิภาพรรณ ศรีพรมษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0810482273
(นางสาวภิภาพรรณ ศรีพรมษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0810482273
นายจักริน เคนทรภักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายจักริน เคนทรภักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายจักรพันธ์ อุดมศิริ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายจักรพันธ์ อุดมศิริ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนิรมล ใยพัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนิรมล ใยพัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมนิษา สิทธิธัญญกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวมนิษา สิทธิธัญญกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเนตรนภา ยุทธเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเนตรนภา ยุทธเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายวีระเนตร คำสุรีย์)
คนงานทั่วไป
(นายวีระเนตร คำสุรีย์)
คนงานทั่วไป
(นางสาวสุพรรษา อุประ)
คนงานทั่วไป
(นางสาวสุพรรษา อุประ)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ