องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group กองคลัง
(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0823163654
(นางสาวภิภาพรรณ ศรีพรมษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0810482273
นายจักริน เคนทรภักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายจักรพันธ์ อุดมศิริ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนิรมล ใยพัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมนิษา สิทธิธัญญกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเนตรนภา ยุทธเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายวีระเนตร คำสุรีย์)
คนงานทั่วไป