info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.thการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group สมาชิกสภา
นางพัฒนา อ่อนคำ
ประธานสภาอบต.คำตากล้า (สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 2)
โทร : 097-318-5645
นางพัฒนา อ่อนคำ
ประธานสภาอบต.คำตากล้า (สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 2)
โทร : 097-318-5645
นายประสาท วันดีวงศ์
รองประธานสภา (ส.อบต. หมู่16)
โทร : 085-283-0504
นายประสาท วันดีวงศ์
รองประธานสภา (ส.อบต. หมู่16)
โทร : 085-283-0504
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เลขานุการสภา อบต.คำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เลขานุการสภา อบต.คำตากล้า
โทร : 0951689428
นายประยูร นิกาพฤกษ์
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้า หมู่ 2
โทร : 093-439-3261
นายประยูร นิกาพฤกษ์
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้า หมู่ 2

โทร : 093-439-3261
(นายยูโด ยุทธเนตร)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 5
โทร : 085-463-6759
(นายยูโด ยุทธเนตร)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 5

โทร : 085-463-6759
นายนิรุจน์ อินธิสาร
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้าหมู่ 7
โทร : 064-361-4405
นายนิรุจน์ อินธิสาร
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้าหมู่ 7

โทร : 064-361-4405
(นายเฉลิม ผาดนอก)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 8
โทร : 080-744-2658
(นายเฉลิม ผาดนอก)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 8

โทร : 080-744-2658
นายวัฒนา มูลดวง
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 10
โทร : 092-270-9428
นายวัฒนา มูลดวง
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 10

โทร : 092-270-9428
นายสมจิตร ทัศนพงค์
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้าหมู่ 13
โทร : 098-839-3951
นายสมจิตร ทัศนพงค์
สมาชิกสภา อบต.คำตากล้าหมู่ 13

โทร : 098-839-3951
(นายพูลศิลป์ แก้วลา)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 14
โทร : 088-552-9465
(นายพูลศิลป์ แก้วลา)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 14

โทร : 088-552-9465
(นายวีระชัย ผาหลง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 15
โทร : 091-057-5459
(นายวีระชัย ผาหลง)
สมาชิกสภาอบต.คำตากล้าหมู่ 15

โทร : 091-057-5459
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 26