ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-5438 สกลนคร จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง