ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง