ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาศักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ - บ้านดงน้ำเย็น หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน ๕๘ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร