ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๘๖๑๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง