ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง