ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาพาหนะรถขนขยะ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง