ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง