ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง