ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายขั้นตอนให้บริการภาษี จำนวน ๑ ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง