ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง