ชื่อเรื่อง : ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๖,๔๒๐-๔๙-๐๐๐๗ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ