ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๗๘-๖๔-๐๐๓๖ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง