ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุขสายหน้าบ้านนางทองสวย ศิริวงศ์ขันค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง