ชื่อเรื่อง : ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง