ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง