ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง