ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดฉีดหมึก ศพด.บ้านผาศักดิ์ (๔๗๘-๖๔-๐๐๓๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง