ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - ปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง