ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง