ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง