ชื่อเรื่อง : จ้างจ้ดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง