ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง