ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ บ้านนาคำ จากบ้านนายจรูญ ชัยเสือถึงบ้านนางฉลวย พรเวียง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง