ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง