ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง