ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง