ชื่อเรื่อง : ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๑๘ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง