ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง