info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 40
เมื่อวาน 150
เดือนนี้ 5,753
เดือนที่แล้ว 9,401
ทั้งหมด 36,772

info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจหน่วยงาน


 
วิสัยทัศน์ (Vision)
"คำตากล้าเมืองน่าอยู่  ควบคู่การพัฒนา สนับสนุนการศึกษา รักษาวัฒนธรรม กิจกรรมประชาร่วม" 
 
พันธกิจ (Mission)
     1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
     2. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร
     3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน
     4. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     5. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน
     6. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป
     7. มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     8. ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
     9. จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
   10.ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
22 ตุลาคม 2562
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจหน่วยงาน

 
วิสัยทัศน์ (Vision)
"คำตากล้าเมืองน่าอยู่  ควบคู่การพัฒนา สนับสนุนการศึกษา รักษาวัฒนธรรม กิจกรรมประชาร่วม" 
 
พันธกิจ (Mission)
     1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
     2. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร
     3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน
     4. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     5. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน
     6. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป
     7. มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     8. ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
     9. จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
   10.ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
22 ตุลาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ลิงค์น่าสนใจ